शनिवार, १८ नोव्हेंबर, २०१७

अध्याय सत्रावा - श्रध्दात्रयविभागयोग

अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ।    

इथे सुरू होतो श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
श्रध्दात्रयविभागयोग नावाचा सत्रावा अध्याय
अर्जुन उवाच ।
ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥                   

अर्जुन म्हणाला‚
विधिवत् ना तरि श्रध्दापूर्वक योगि यज्ञ करिती
निष्ठा त्यांची कशी गणावी? सात्विक‚ राजस‚ तमसी?     

श्रीभगवानुवाच ।
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥                      

श्री भगवान म्हणाले‚
त्रिगुणांच्या अनुषंगे ठरते देहधारिची निष्ठा
ऐक कशी ते आता सांगतो तुज मी‚ कुंतीसुता                  

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥                        

प्रकृतिस्वभावानुरूप श्रध्दा मनुजाची‚ भारत
ज्याची श्रध्दा जिथे तसा तो स्वत: असे घडत                     

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥                      

सत्वगुणी पूजिति देवांना‚ राजस यक्षांना‚
तामसगुणी जन वंदन करिती भूतप्रेत यांना                     

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥                     

दंभ‚ गर्व ज्यांच्यामधि भरला अन् कामासक्ती
असे अडाणी शास्त्रबाह्य अन् घोर तपे आचरिती                 

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥                 

अशा तपाने कष्टविती देहस्थ महाभूतां-
पर्यायाने मला‚ असति ते असुरवृत्ति‚ पार्था                        

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥                            

आहाराचे जसे मानिती तीन विविध वर्ग
तसे यज्ञ‚ तप‚ दानाचेही, ऐक सांगतो मर्म                       

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥         

(आहार)
सत्वगुणींना प्रिय ऐसा आहार वाढवी प्रीती‚
मृध्दी‚ बल‚ आरोग्य‚ आयु‚ सुख‚ सात्विकवृत्ती  
पौष्टिक असुनी रसाळ आणि स्निग्ध असे अन्न
दीर्घकाल ठेविते मनाला शांत  अन प्रसन्न                      

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥                        

आंबट‚ खारट‚ कटू‚ झणझणित‚ तिखट‚ दाहकारक
अन्न आवडे राजसगुणीना‚ शोकरोगदायक                    

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥                       १० 

शिळे, निरस‚ दुर्गंधियुक्त अन सडलेले‚ उष्टे‚
अपवित्र असे अन्न तामसी लोकां प्रिय असते                   १० 

अफलाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥                      ११ 

(यज्ञ)
आस फलाची न धरुन केला यज्ञ विधीपूर्वक
शांतपणे, संतुष्ट मने, तो यज्ञ असे सात्विक                    ११ 

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥                          १२ 

दंभ माजवुन फलाभिलाषा धरून होर्इ यजन
तो यज्ञ असे‚ भरतश्रेष्ठा‚ राजस हे जाण                          १२ 

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥                                १३ 

कसाबसा उरकला यज्ञ, दक्षिणा प्रसाद न देता
मंत्रांवाचुन अन् श्रध्देवाचुन, तो तामस‚ पार्था                   १३ 

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥                               १४ 

(तप)
देव, ब्राह्मण, गुरु, विद्वज्जन यांना वंदुनिया
विशुध्द ब्रह्माचरण, अहिंसापूर्ण तपश्चर्या
पवित्रतेने, विनम्रतेने, सद् भावे करती
शास्त्रामध्ये अशा तपाला ‘कायिक तपम्हणती               १४ 

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥                         १५ 

सत्यप्रिय हितकारि असुनि जे उद्वेगजनक नसे
अशा भाषणाला पार्था ‘वाचिक तप’ संज्ञा असे                  १५ 

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥                             १६ 

प्रसन्नवृत्ती, सौम्य स्वभाव अन् मितभाषण‚ संयम‚
शुध्द भावना‚ या सर्वांना ‘मानस तप’ नाम                     १६ 

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।
अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥                    १७ 

तिन्हि प्रकारची तपे केलि जर निरिच्छ श्रध्देने
तर धनंजया‚ तपांऐशा सात्विकां गणणे                    १७ 

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥                           १८ 

मानासाठी अथवा दांभिकतेपोटी केलेले
क्षणकालिक ते तप ठरते, त्या 'राजस' म्हटलेले               १८ 

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥             १९ 

स्वत:स पीडाकारी अथवा इतरांही मारक
मूर्खपणे केलेले ऐसे तप 'तामस' नामक                          १९ 

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥                   २० 

(दान)
योग्य काळ स्थळ आणि पात्रता पूर्ण पारखून
परतफेडिची आस न धरता केलेले दान
पवित्र ऐसे कर्तव्यच ते मानुन केलेले
त्या दानाला 'सात्विक' ऐसे असते गणलेले                     २० 

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥                      २१ 

फेड म्हणुनि वा हेतु ठेवुनी वा नाराजीत
केल्या दाना शास्त्रामध्ये 'राजस' म्हणतात                      २१ 

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥                             २२ 

अयोग्य काळी, स्थळी, अपात्रा, अन् करुनि अवज्ञा
दान दिले जे  शास्त्रांत तया 'तामस' ही संज्ञा                    २२

ॐतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥                        २३ 

म् तत् सत् हे तीन शब्द परब्रह्म वर्णितात
तसेच ब्राह्म, वेद, यज्ञ हे त्यांतुन अवतारत                    २३ 

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥                      २४ 

यज्ञ, दान, तप या सर्व कृतींच्या आचरणात
ब्रह्मवादि ‘म्’ उच्चारच प्रारंभी करतात                       २४ 

तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥              २५ 

तत् शब्दातुन सूचित होते निरपेक्षा वृत्ती
यज्ञ, दान, तप करताना तत् म्हणती मोक्षार्थी                 २५ 

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥                     २६ 

सत्त्वशील अस्तित्व होतसे ‘सत्’ मधुनी व्यक्त
त्यास्तव उचित अशी कर्मेही सत् मधि गणतात               २६ 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥                             २७ 

यज्ञ, तपस्या, दान यां स्थिरवृत्ती सत् असते
त्यांच्यास्तव कर्तव्य कर्म जे तेही सत् ठरते                    २७ 

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥                        २८ 

श्रध्दाविरहित यज्ञ, तपस्या, आणि अपात्री दान
असत् म्हणुनि त्यां ना येथे ना परलोकी स्थान                २८ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥  

अशा प्रकारे येथे श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
श्रध्दात्रयविभागयोग नावाचा सत्रावा अध्याय पूर्ण झाला

 

 

 

 

३ टिप्पण्या:

 1. श्री मुकुंद नवरे कळवितात:

  सप्रेम नमस्कार.
  आहार आणि स्वभाव हे कसे परस्परांवर अवलंबून असतात हे विषद करणारा हा अध्याय या भावानुवादातून चांगल्या प्रकारे कळून येतो. श्लोक क्र. ७ आणि २० विशेष वाटले तर १४ चा अनुवाद उत्तम वाटला. काही किरकोळ सुचना कराव्याशा वाटतात :
  श्लोक क्र. २ मधे 'आता ' शब्द असावा.
  श्लोक क्र. ८ मधे दुस-या ओळीत ' आरोग्यायु ' अशी संधी केल्यास गेयता. तसेच चौथ्या ओळीत ' शांत तसेच प्रसन्न ' म्हटल्यास गेयता.
  श्लोक क्र. १० मधे दुसरी ओळ ' अन्न असे अपवित्र तामसी लोकां प्रिय असते ' म्हटल्यास गेयता अधिक येते.
  श्लोक क्र. २४ मधील रचना खटकते, ' यज्ञ दान तप सर्व कृती ते जेव्हा आचरतात ' म्हणता येईल काय ?
  मुकुंद नवरे

  उत्तर द्याहटवा
 2. डॉ.प्रियंवदा कोल्हटकर लिहितात:
  हा १७वा अध्याय सुंदर व सोपा झालाय. धन्यवाद.

  उत्तर द्याहटवा
 3. श्री भास्कर जोशी लिहितात:

  आपले सर्व अध्याय खूपच छान झाले आहेत. आपल्या कार्याला पूर्णपणे दंडवत.


  उत्तर द्याहटवा