बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१७

अध्याय नववा - राजविद्याराजगुह्ययोग

अथ श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ 

इथे सुरू होतो श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
राजविद्याराजगुह्ययोग नावाचा नववा अध्याय
श्रीभगवानुवाच ।
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात् ॥           

                    श्री भगवान म्हणाले,
      निष्कपटी तू म्हणुन तुला हे गुह्यज्ञान देतो
      जे जाणुन घेता अशुभातुन मुक्तिलाभ होतो            

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥                

      जे गुह्य अति अन् श्रेष्ठ असे साऱ्या विद्यांमधी
      पवित्र, उद्बोधक, सोपे अन् उचित धर्मामधी                       

अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥                

      यावर नाही श्रध्दा ज्यांची असे पुरूष, पार्था
      मला न मिळता पुन: भोगिती जन्ममृत्युगर्ता           

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥             

      अदृष्यपणे व्यापुनि आहे मी सारे जगत
      माझ्या ठायी प्राणिमात्र पण मी नच त्यांच्यात          

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥              

      असे असुनिही माझ्यामध्ये प्राणिजात नसती
      पहा श्र्वरी करणि, करी मी जरि त्यांची निर्मिती         

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥               

      सर्व दिशांना वाही वारा राहुनि आकाशा
      तशी समज तू, जीवसृष्टि ही माझ्यामधि स्थापित        

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥            

      कल्पांती हे सर्व जीव माझ्यांत विलिन होती
      नवकल्पारंभी मी त्यांची करी पुन्हा निर्मिती            

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥                 

      प्रकृतीस अनुसरून जाहले जे जे परतंत्र
      पुन:पुन्हा निर्माण करी मी असे भूतमात्र               

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥                    

      हे जे माझे कर्म, मी करी उदासीनतेने
      म्हणून ना मज बंधक होते ते सर्वार्थाने                

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥                  १०  

      माझ्या नजरेखाली करते प्रकृति ही निर्मिती
      याच कारणाने जगताला पार्था, येते गती               १० 

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥                 ११ 

      मनुष्यदेहामधि पाहुनि मज मूढ न ओळखती
      परमेश्र्वर जगताचा मी या सत्या ना जाणती           ११ 

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥               १२ 

      कर्म, ज्ञान, मन तसेच आशा हो निष्फळ त्यांच्या
      जे मोहाने जाति आहारी असुरी वृत्तीच्या               १२ 

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥            १३ 

      पवित्र वृत्ती धारण करती जे महानुभाव
      भजती मजला अनन्यभावे जाणुनि अधिदेव            १३ 

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥          १४ 

      निश्र्चयपूर्वक सदैव करती माझे संकीर्तन
      योगाचरणी होउन करती भक्तीने वंदन               १४ 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥               १५ 

      तसे इतरही यज्ञ करूनि वा विविध अन्य रीती
      एकत्रित वा अलगपणे मम उपासना करती            १५ 

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥                 १६ 

      मी यज्ञ, तसा मंत्र मीच, मी अग्नि, घृत मीच
      मी समिधा, अन् तर्पणही मी, औषधही मीच            १६ 

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ॥               १७ 

      जगताचा आधार, पिता अन् माताही मीच
      मीच पितामह, चतुर्वेद मी, ॐकारहि मीच              १७ 

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥              १८ 

      मी सर्वप्रभू, सर्वगती, अन् सर्वसाक्षी, भर्ता
      शरणसखा मी, उगम स्थिती मी, मी निर्गमकर्ता         १८ 

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥                 १९ 

      मीच आवरी अथवा सोडी उन्हा पावसाला
      अमृत अन् मृत्यू दोन्ही मी भल्या वाइटाला            १९ 

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा
        यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-
        मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥            २० 

      साम, यजु, ऋक् या वेदांतिल कर्मे आचरुनी
      माझी पूजा करिती स्वर्लोकाचि आस धरुनी
      ते पुण्यात्मे  देवेंद्राच्या स्वर्लोकी जाती
      अन् केवळ देवांस प्राप्य जे भोग तेहि घेती            २० 

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
        क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना
        गतागतं कामकामा लभन्ते ॥                 २१ 

      स्वर्गाच्या उपाभोगानंतर जसे सरे पुण्य
      मर्त्यलोकि मग जन्म घ्यावया हो पुनरागमन
      अशा प्रकारे वेदत्रयीतिल कर्में करणाऱ्या
      करावया लागती स्वर्गभू अशा कितिक वाऱ्या          २१ 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥            २२ 

      अनन्यभावे चिंतन माझे करूनी मज भजती
      त्यांच्या निर्वाहाची देतो, पार्था मी शाश्र्वती             २२ 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥             २३ 

      दुसऱ्या देवांवरच्या श्रध्देने करती यजन
      विधिवत् ना तरि पर्यायाने करती मम पूजन           २३ 

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥            २४ 

      कारण साऱ्या यज्ञांचा मी स्वामी अधिदैवत
      मजविषयी अनभिज्ञ म्हणुनी ते असती मार्गच्युत       २४ 

यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥     २५ 

      देवव्रती देवांस, तसे पितृव्रती पितरांस
      जे ज्यांशी प्रामाणिक, मिळती जाउनिया त्यास
      अवलंबुन आहे हे ज्याच्या त्याच्या श्रध्देवरती
      माझ्यावर निष्ठा ज्यांची ते मज येउनि मिळती        २५ 

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥                २६ 

     पान, फूल, फळ, वा केवळ जल करती मज अर्पण
     निष्ठापूर्वक, ते प्रेमाने मी करतो ग्रहण                २६ 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥              २७ 

      कौंतेया, जे भक्षण करिशी, हवन, दान करिशी
      सारे काही मज अर्पण कर जे जे आचरशी             २७ 

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥            २८ 

      कर्माचे परिणाम शुभाशुभ जे असतिल काही
      मुक्त होउनि त्या सर्वांतुन मिळशिल मज ठायी        २८ 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥       २९ 

      मज सारे सारखे, कुणि नसे प्रिय वा अप्रिय
      भक्त आणखी माझ्यामध्ये नसे अंतराय              २९ 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥           ३० 

      दुराचारी जरि भक्त, मानि मी साधूसम त्यास
      कारण त्याचे भक्तिमधि मन स्थिर असते खास        ३० 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥            ३१ 

      शीघ्र मिळे धर्मात्मापद त्या शांतीही शाश्र्वत
      कौंतेया, मम भक्त कदापी नसे नाशवंत               ३१ 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥       ३२ 
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥           ३३

      सत्वशील, ब्राह्मण वा राजर्षी जे क्षत्रीय
      पुण्यवंत मम भक्तीने जे ते तर नि:संशय, 
      ममाश्रयाने नारी वा नर, वैश्य, शूद्रयोनी
      हे देखिल चिरशांति मिळवती, पार्था घे ध्यानी          ३२ 
                     दु:खवेदनापूर्ण अशा या मर्त्यलोकात
      वास्तव्य तुझे, म्हणुनि अर्जुना, हो माझा भक्त         ३३ 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥              ३४ 

      भक्तीपूर्वक मनात स्मरूनी कर मजला नमन
      या मार्गाने येशिल मजप्रत, हे कुंतीनंदन               ३४ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ 

अशा प्रकारे येथे श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
राजविद्याराजगुह्ययोग नावाचा नववा अध्याय पूर्ण झाला.

**********

मंगळवार, १९ सप्टेंबर, २०१७

अध्याय आठवा - अक्षरब्रह्मयोग

अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ।  
 
                 इथे सुरू होतो श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
ब्रम्हविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
अक्षरब्रह्मयोग नावाचा आठवा अध्याय

अर्जुन उवाच ।
किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥       

                                 अर्जुन म्हणाला
कर्म, ब्रह्म, अध्यात्म कशाला म्हणती नारायणा?
कुणा म्हणावे अधिभूत? तसे अधिदैवही कोणा?             

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥       

अधियज्ञ कसा? अन् या देही कोणाचा वास?
कसे जाणता अंतिम् क्षणि कुणी स्मरतो तुम्हास?       

श्रीभगवानुवाच ।
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥           

श्री भगवान म्हणाले
जे अविनाशी तेच ब्रह्म, अन् स्वभाव अध्यात्म
चराचरांच्या उत्पत्तीचे कार्य हेच कर्म                

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥        

नाशवंत अधिभूत, तसा अधिदैव पुरुष चेतन
देहामध्ये वास करी जो तो मी अधियज्ञ             

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥     

अंत:काली स्मरत मला जो त्यागी देहाला
सत्य हेच तू जाण, मिळे तो येउनिया मजला         

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥         

करतो संतत ध्यान जयाचे तेच अंति आठवतो
कौंतेया, नर ऐसा नंतर त्या तत्वाला मिळतो          

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम् ॥           

तेव्हा पार्था, युध्द करी तू मज स्मरता स्मरता
मिळशिल येउनि तूहि मला मनबुध्दी स्थिर धरता     

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥          

दिव्य श्रेष्ठ पुरूषोत्तमास जो नर भक्तीने भजतो,
योगबलाने निश्र्चयपूर्वक मनास स्थिर करतो
तो नर, पार्था, येउनी मिळतो त्या परमेशाला
ज्याच्या भक्तीवाचुन दुसरा विषयहि ना सुचला            

कविं पुराणमनुशासितारम्
णोरणीयंसमनुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम्
दित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥         

शासनकर्ता, ज्ञानि, पुरातन, कर्ता अन् धर्ता
सूक्ष्म अणूहुन, अंधारामधि तेजपुंज सविता
अशा अलौकिक रूपाचे जो नित्य स्मरण करी
(एकाग्रमने ध्यानधारणा भक्तीपूर्वक करी)             

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥      १० 

दो भुवयांच्यामध्ये आणुनि केंद्रित करी प्राण
अंत:काली करी दिव्य त्या पुरूषाचे स्मरण
ऐसा नर मग कुंतिनंदना त्या पुरुषाठायी
नि:संशय रे अंतानंतर विलीन होउन जाई           १०

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥        ११ 

ज्ञानी ज्या म्हणती अविनाशी, यती प्रवेशति ज्यात
-ब्रह्मचर्यपालन इच्छुन-  ते सांगिन तुज संक्षिप्त     ११ 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥    १२ 

कायाविवरे आवरून मन हृदयांतरि बांधती
प्राण मस्तकी आणुन नर जे योगहि आचरिती       १२ 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥     १३ 

काराच्या उच्चरणासह स्मरण मला करिती
आणि त्यागिती देह, तयांना मिळते उत्तम गती       १३ 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥     १४ 

अनन्यभावे सदासर्वदा स्मरतो नित्य मला
सुलभ होतसे माझी प्राप्ती ऐशा योग्याला           १४ 

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥     १५ 

अशा प्रकारे मजप्रत येउनि जो योगी मिळतो
दु:खालय जो पुनर्जन्म, त्या घ्यावा ना लागतो       १५ 

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥       १६ 

स्वर्गस्थाना देखील असते येथे येणे मागे
मजप्रत आल्यावर, कौंतेया पुनर्जन्म ना लागे        १६ 

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥         १७ 

युगे हजारो मिळता हो ब्रह्माचा एक दिन
रात्रही तशी हजारो युगे असे जाणिती जन          १७ 

अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥          १८ 

दिवस असा सुरू होता येती सारे जन्माला
आणिक होता सुरू रात्र ते जाती विलयाला          १८ 

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥            १९ 

सर्व चराचर जन्मोजन्मी असे विवश असती
विलयानंतरच्या दिवशी मग पुन्हा जन्म घेती        १९ 

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥        २० 

या तत्वाच्या पलीकडे पण असे एक गोष्ट
भूतमात्र जाती विलया पण जी न होर्इ नष्ट         २० 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥        २१ 

या गोष्टीला अक्षरसंज्ञा जी अति परम गति
ती म्हणजे मम धाम, मिळे ज्या, त्या मिळते मुक्ती   २१ 

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥     २२ 

ज्याच्या ठायी सर्व जीव, जो सर्व व्यापुनी राहे
परम पुरूष तो अनन्य भक्तीनेच लाभताहे          २२ 

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥       २३ 

योगी केव्हां मरण पावुनी घेती पुनरपि जन्म
आणिक केव्हा मरता होती मुक्त, सांगतो मर्म       २३ 

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥     २४ 

उत्तरायनातिल षण्मासी, दिवसा, ज्वालेत,
शुक्ल पक्ष, यामध्ये मरता योगि होति मुक्त         २४ 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥        २५ 

दक्षिणायनातिल षण्मासी, रात्री, धूम्रात,
कृष्णपक्षामधिल मृतात्मा जन्म घेई परत
मृत्यूनंतर प्रथम जाई तो चंद्रलोकाला 
पुण्य संपता पुनर्जन्म त्या लागे घ्यायाला           २५ 

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥           २६ 

अशा प्रकारे शुक्ल, कृष्ण या शाश्वत गति जगती
एकीमध्ये पुनर्जन्म अन् दुसरीने मुक्ती            २६ 

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥         २७ 

दोन्हीना जाणी जो योगी, होई मोहमुक्त
म्हणुनी, अर्जुना, सर्वकाल तू राहि योगयुक्त          २७

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥          २८ 

सांगितलेल्या ह्या तत्वाना जाणुन घे
कर्मयोग आचरि जो योगी, हे कुंतीनंदन,
वेद, यज्ञ, तप, दान यातल्या पुण्यापलिकडचे
असे आद्य अन् परमस्थान जे, त्या जाउन पोचे     २८ 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 

अशा प्रकारे येथे श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
अक्षरब्रह्मयोग नावाचा आठवा अध्याय पूर्ण झाला.