रविवार, २९ ऑक्टोबर, २०१७

अध्याय चौदावा - गुणत्रयविभाग योग

अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः

                   इथे सुरू होतो श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
 ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
 गुणत्रयविभागयोग  नावाचा चौदावा अध्याय
श्रीभगवानुवाच ।
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥    १

उत्तमातले उत्तम ऐसे ज्ञान सांगतो पुन: तुला
जे मिळता किति मुनिवर गेले परमसिध्दिच्या मोक्षाला  

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥       २

या ज्ञानाचे सहाय्य घेउन मजसि पावती तादात्म्य
जन्ममृत्युच्या चक्रामधुनी विमुक्त होती धनंजय      

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥          ३

महाब्रह्म ही माझी योनी गर्भ ठेवितो मी तीत
आणि भारता जन्मा येर्इ त्यातुन हे सारे जगत       

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥         ४

कौंतेया साऱ्या योनींतुन जन्माला येती जीव
महाब्रह्म योनींची योनी आणि मजकडे पितृत्व        

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥         ५

प्रकृतीतल्या सत्व-रजो-तम या त्रिगुणांच्या संगाने
देहामधल्या जीवांवरती पार्था पडती नियंत्रणे         

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥       ६

निर्मल अन् निर्दोष सत्व देर्इ प्रकाश त्या जीवाना
सौख्यबंधने ज्ञानबंधने पडती रे निष्पापमना         

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥      ७

प्रीतीमधुनी रजोगुणाची उत्पत्ति असे धनंजया
आकांक्षा अन् आसक्तीने बांधि जिवा तोकौंतेया                   

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥        ८

अज्ञानातुन तम जन्मे जो पाडि जिवाला मोहात
तसेच आळस निद्रा आणिक प्रमाद यांच्या बंधात    

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥         ९

सत्व सुखाने रज कर्माने तसेच तम अज्ञानातु
प्रमाद करण्या भाग पाडिती जीवाला कुंतिनंदन       

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥        १०

तम नि रजाच्या पाडावाने सत्व कधी वरचढ होते
कधि तमसत्वावर रज आरूढ रजसत्वावर तमहि तसे   १०

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥     ११

सर्व इंद्रियांमधि ज्ञानाचा प्रकाश निर्मल जधि येतो
जाण सत्वगुण त्या समयाला मनात वृध्दिंगत होतो    ११

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥          १२

भरतश्रेष्ठा रजोगुणप्रभावामधि लोभारंभ असे
कर्मकांड प्रिय बनुनी इच्छा तृप्तीची वाढ वसे         १२

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥        १३

तसे तमाने हे कुरूनंदन आळस अंगी बाणवतो
निष्क्रियता मूर्खता मोह यांच्या आहारी नर जातो     १३

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥           १४

सात्विकता अंगिकारता मग जेव्हा होर्इ देहान्त
मनुष्य जातो निर्मल ऐशा ज्ञानि मुनींच्या लोकात       १४

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥          १५

रजोगुणातिल मृत्यूनंतर कर्मलिप्तसा जन्म पुन:
तमातल्या मरणाने निश्र्चित पशुयोनीमधि ये जनना     १५

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥        १६

पुण्यकर्म फल सत्वामधले विशुध्द असते हे जाण
रजातले फल दु:खप्रद अन तमातले दे अज्ञान          १६

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥           १७

सत्वामधुनी ज्ञानोत्पत्ती येर्इ लोभ रजामधुनी
प्रमाद आणि मोह तमातुन तसेच अज्ञानहि येर्इ        १७

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥      १८

सात्विक पोचे उच्च स्तरावर राजस खालोखाल वसे
घृणाकारि गुणवृत्ति तामसा अधोगतीची वाट असे        १८

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥      १९

त्रिगुणांखेरिज करविता नसे दुजा कुणी हे कळे जया
त्या द्रष्टया सन्निधता माझी निश्चित लाभे धनंजया   १९

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥          २०

त्रिगुणांच्या पलिकडे पाहि जो असा देहधारी भक्त
जरा दु: अन् जननमरण या चक्रातुन होर्इ मुक्त     २०

अर्जुन उवाच ।
कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥          २१

अर्जुन म्हणाला
देहधारि हा काय करोनी त्रिगुणाच्या जार्इ पार
कैसे लक्षण कैसे वर्तन त्याचे कथि मज मुरलिधर   २१

श्रीभगवानुवाच ।
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥    २२

श्री भगवान म्हणाले
“ज्या मनुजाला प्राप्त असे फळ सत्व रज नि तम त्रिगुणांचे
ना अव्हेरी ना त्यांस्तव झुरी हे वैशिष्टय असे त्याचे  २२

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥        २३

उदासीन त्रिगुणांप्रत राही होर्इ विचलित त्यांपायी
स्वीकारूनि अस्तित्व तयांचे अलिप्त त्यांपासुन राही     २३

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥      २४

सुख-दु: तसे प्रिय-अप्रिय वा स्तुति-निंदा माती-सोने
समान मानी ही सारी अन् स्वस्थ राही तो धैर्याने       २४

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥         २५

तसेच मान अपमान आणखी शत्रु मित्र या दोन्हीत
भेद मानी कर्मयोगी जो त्याला म्हणति गुणातीत     २५

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥        २६

एकनिष्ठ राहुनि माझ्याशी करि मम सेवा भक्तीने
अशा गुणातीतास लाभते ब्रह्मपदी स्थायिक होणे       २६

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥     २७

अमर्त्य अव्यय ब्रह्माचे, भारता अखेरीचे सदन
शाश्वत धर्माचे सुखपरमावधिचे मी आश्रयस्थान      २७

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥

                    अशा प्रकारे येथे श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
  ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
  गुणत्रयविभागयोग नावाचा चौदावा अध्याय पूर्ण झाला
**********