शनिवार, २२ जुलै, २०१७

अध्याय तिसरा - कर्मयोग

अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः                
                      इथे सुरू होतो श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
कर्मयोग नावाचा तिसरा अध्याय
अर्जुन उवाच ।
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥                   १   
                      अर्जुन म्हणाला
                      “कर्मापेक्षा श्रेष्ठ बुध्दि हे तुझेच म्हणणे ना ?
                      तरि युध्दाच्या घोर कर्मी मज लोटिशीजनार्दना ?     
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥                  २ 
 
                      दुटप्पी तुझ्या उपदेशाने कुण्ठित मति होई
                      निश्र्चित एकच मार्ग सांग जो श्रेयस्कर होई.”       
श्रीभगवानुवाच
लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेण योगिनाम्                   ३ 
                     श्री भगवान म्हणाले
                     “हे कौंतेया दोन मार्ग मी वर्णन केले तुजसाठी
                     संन्याशाचा ज्ञानमार्ग अन् कर्मयोग योग्यांसाठी      
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति  ॥                  ४ 
                     कर्मारंभ न करण्याने ना होइ मुक्ती प्राप्त
                     अन् संन्यासी होउनदेखिल सिध्दी दुरापास्त           
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥                     ५
                     असो कुणीहीकर्मावाचुन बसूच ना शकतो
                     निसर्गनियमे बध्द कार्यरत असा सदा असतो       
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥                 ६ 
 
                     देखाव्याला इंद्रियसंयममनात जप जास्त
                     अशा नराला केवळदांभिकही संज्ञा रास्त         

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥                   ७ 
 
                     मनी संयमित राहुनि करि जो कर्मप्रारंभ
                     निश्रित होतो खास प्रतिष्ठेचा त्याला लाभ            
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥                                       
                     रिकामेपणे उगा न बसता कार्य तू करावे
                     श्रेयस्कर तुज स्वधर्मातले कर्म आचरावे
                     जाण अर्जुना क्रमप्राप्तही असे काम करणे
                     कर्म न करता अशक्य होइल उदराचे भरणे         
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥                    ९ 
                     यज्ञाखेरिज इतरहि कामे या लोकीपार्थ
                     नि:संगपणे तीहि करावी जैसी यज्ञार्थ                
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥                  १० 

                     यज्ञासह घडवुनी विश्र्व त्वष्टा होता वदला
                     यज्ञची करिल इच्छापूर्ती प्रदान तुम्हाला            १०
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥                      ११                     
                     देवांना प्रिय यज्ञ करूनिया खूष करा त्याना
                     तोषवतिल ते तुम्हासश्रेयस्कर हे दोघांना          ११ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥                  १२
 
                     यज्ञाने संतुष्ट देव हे फल सर्वां देती
                     परत तया जो न देइ त्याची चोरांमधि गणती     १२
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥                १३ 
 
                     यज्ञानंतर उर्वरीत जे त्यावर उपजीवितो
                     तो नर होतो पापमुक्त अन् मोक्ष प्राप्त करतो
                     पण जे केवळ स्वत:चसाठी शिजवतात अन्न
                     अन् स्वत:च भक्षितात तेते खाती पापान्न        १३  
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥                   १४
                     जिवास पोशी अन्न‚ जया करी पाउस निर्माण
                     जन्म पावसाचा यज्ञातुनकर्मांतुन यज्ञ            १४  
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥                १५ 
                     कर्म निघाले ब्रम्हापासुनिब्रह्म ईशरूप
                     सर्वव्यापि ब्रह्म म्हणूनच यज्ञाचे अधिप           १५ 
 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥                  १६ 
 
                     यज्ञ कर्मचक्राला या जे अव्हेरतीपार्थ
                     पापी लंपट आयुष्य त्यांचे हो केवळ व्यर्थ          १६
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥              १७ 
 
                     पण स्वत:मधि मग्न राहुनी स्वत:तची तुष्ट
                     ऐशांसाठी कार्य न उरते काही अवशिष्ट           १७ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥                    १८ 
 
                     ऐसा सज्जन करे काही वा काहीही न करे
                     कारण भवतालामधि त्याला स्वारस्यच ना उरे      १८ 
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥                  १९ 
 
                     म्हणुनी पार्था, कर्म करी तू अलिप्त राहून
                     अनासक्त कर्माचरणामधि आहे कल्याण          १९ 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ॥                    २० 
 
                     जनकासम जन सिध्दि पावले आचरून कर्म
                     लोकाग्रणि होण्यास्तव तुजला उचित नित्यकर्म     २०
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥                     २१ 
 
                     पुरूषश्रेष्ठ जे जे  करतो ते इतर लोक करिती
                     प्रमाण मानी तो जे त्याला सगळे अनुसरिती      २१ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥                  २२ 
 
                     पार्थाया तिन्हि लोकी मजला कर्तव्यच नुरले
                     अथवा काही मिळवायाचे असेहि ना उरले
                     तरीही पहा कर्मावाचुन राहतो न कधि मी
                     सदैव असतोहे पार्थामी मग्न नित्यकर्मी        २२ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥                 २३ 
 
                     ध्यानी घे, मी राहिन निष्क्रिय जर आळस करूनी
                     निष्क्रिय बनतिल जनही सारे मजला अनुसरूनी    २३ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥             २४ 
 
                     अन् त्या निष्क्रियतेतुन त्यांचा होइल जो नाश
                     ठरेन कारण मीच अर्जुना त्यांच्या नाशास         २४ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् ॥              २५ 

                     अजाणते जन करिती कर्में होउनिया लिप्त
                     लोकाग्रणिने तशिच करावी राहोनि अलिप्त        २५ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥               २६ 
 
                     कर्ममग्न पण अजाणत्याना कमी न लेखावे
                     अविकारिपणे कसे करावे कर्मदाखवावे
                     स्वत: तसे आचरून करावे प्रवृत्त तयाना
                     हेच असे कर्तव्य ज्ञानी अन् लोकाग्रणिना         २६
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥                  २७ 
 
                     प्रकॄतिच्या त्रिगुणानी सारी कर्मे होत असतां
                     अहंकारि अन् अज्ञानी म्हणेतोच असे कर्ता       २७ 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥               २८
 
                     सुजाण जाणी गुण कर्मातील अध्याहृत द्वैत
                     गुणातुनि गुण येती जाणुनि राही अविचलित       २८
प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥            २९
 
                     त्रिगुणांच्या मोहात राहति निमग्न अज्ञानी
                     सोडुन द्यावा पाठपुरावा त्यांचा सूज्ञानी           २९
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥               ३० 
 
                     मजवरती सोपवुनी चिंता तू परिणामांची
                     नि:शंक सुरू करी प्रक्रिया या संग्रामाची           ३०
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥            ३१
 
                     नि:शंकपणे जे माझ्या आदेशां अनुसरती
                     कर्मबंधनातुन ते श्रध्दावंत मुक्त होती            ३१ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥                ३२ 
 
                     मत्सरामुळे नकार देती करण्या अनुसरण
                     ते अविवेकी मूढ पावती नाश खचित जाण        ३२ 
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥             ३३ 
 
                     सुजाणही वागती आपुल्या स्वभावानुसार
                     तसेच जीवहि सर्वकाय मग करायचा जोर?               ३३ 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥               ३४ 
 
                     विषयवासनांमध्ये वसती प्रीति अन् द्वेष
                     आधीन त्यांच्या कधी न व्हावेदोन्ही रिपुरूप       ३४ 
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥                 ३५
                    कितिहि भासले सोपे परधर्माचे अनुकरण
                    धर्म आपला पाळावा जरि नसला परिपूर्ण 
                    स्वधर्मातले मरणे देखिल श्रेयस्कर ठरते
                    परधर्मीं घुसमटून जगणे भीतिप्रद असते.”          ३५ 
अर्जुन उवाच ।
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥             ३६ 
 
                    अर्जुन म्हणाला
                    “इच्छा नसतानाही करिती लोक पापकर्म
                    कोणाच्या बळजबरीने? मजसी करी कथन मर्म      ३६ 
श्रीभगवानुवाच ।
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥             ३७ 
 
                    श्री भगवान म्हणाले
                    “रजोगुणातुन जन्म घेति जे क्रोध आणि काम
                    तेच मुळाशी असती याच्या, शत्रू अति अधम        ३७ 
धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥                ३८ 
 
                    अग्नि धुरानेदर्पण धुळिनेनाळेने गर्भ
                    वेढले जसे तसे वेढले या रिपुनी सर्व              ३८ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥                 ३९ 
 
                    सर्वभक्षि अग्नीसम आहे रिपू कामरूपी
                    तये टाकिले झाकोळुन रे तेज ज्ञानरूपी            ३९ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥                 ४० 
 
                    बुध्दि आणि मन तशी इंद्रिये तिन्हीत हा वसतो
                    ज्ञाना झाकुन टाकुन मनुजा सदैव मोहवितो        ४०
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥             ४१ 
 
                    म्हणुनि अर्जुना विषयवासनांचे करि संयमन
                    अन् ज्ञानाच्याविज्ञानाच्या रिपुचे करि दमन       ४१ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥            ४२ 
 
                    इंद्रियांहुनी थोर असे मनमनाहुनीहि मती
                    मतीहुनीही थोर असे त्या परमात्मा म्हणती        ४२ 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥                ४३
 
                    परमात्म्याला जाणपार्थअन् स्वत:स आवरूनी
                    कामस्वरूपी शत्रूचा तू टाक अंत करूनी.”          ४३
 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥
                       अशा प्रकारे येथे श्रीमद्भगवद्गीतेच्या उपनिषदातील
                   ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रामधील कृष्णार्जुनसंवादापैकी
                   कर्मयोग नावाचा तिसरा अध्याय पूर्ण झाला